توصیهچه می کند
ما بهتر

هیچ کدام از اینها بدون شما امکان پذیر نبود. با تشکر از همه چیز که شما انجام داده اید، تعهد شما و از همان ابتدا به او اعتقاد دارید. البته چیزی که ما به ما داده اید، چیزی نیست که ما آنرا به رسمیت شناخته ایم و ما برای همیشه سپاسگزاریم که فقط شما از راه ما عبور کردید

مشتری

اگر هر وقت من خودم حمایت حقوقی را می خواهم، قطعا به اما خواهم رفت. من مطمئنا او را به افرادی که من به طور خصوصی و از طریق کار من در تماس هستند توصیه می کنم.

مرد خوب

دفتر حقوقی دی وی نیوس

Hesslegatan 3 C
291 31 Kristianstad
ایمیل: info@divinius.se
تلفن: 440-01 90 09
فکس: 440-01 90 33