JURISTBYRÅN DIVINIUSHögsta kvalitetstjänst
och juridiska råd

JURISTBYRÅN DIVINIUSVi vill att Du
ska känna Dig välkommen

JURISTBYRÅN DIVINIUSVi spelar i
barnens lag

Letar du efter en pålitlig och dedikerad jurist?

VÅRA TJÄNSTERHur kan vi hjälpa dig?

Vi är verksamma inom humanjuridikens område, innefattande allt från ekonomisk - och social familjerätt till migrationsrätt och tvångsvård. Du kan läsa mer om de tjänster som vi erbjuder nedan.
När ett äktenskap eller samboförhållande upphör ska en bodelning vanligtvis göras. Om ni är överens om hur bodelningen ska genomföras kan vi biträda er tillsammans genom att upprätta ett bodelningsavtal. Är ni inte överens kan du vända dig till oss för att få biträde i bodelningstvisten.
Lagstiftningen på fastighetsrättens område uppställer strikta krav vid överlåtelse av fast egendom. Överlåtelse kan bland annat ske genom köp, gåva och bodelning. Oavsett överlåtelseform finns det en rad aspekter att beakta, allra helst skattekonsekvenserna. Kontakta oss så berättar vi mer.
Har du fått ett betalningskrav som du anser är felaktigt? Kanske är kronofogdemyndigheten inblandad? I sådant fall är du välkommen att kontakta oss för att få biträde i tvisten.
Den som har en fullmakt har givits rätt att företräda någon annan. Rätten kan vara begränsad såtillvida att fullmakten enbart gäller vissa ärenden eller under en viss tid. Kontakta oss så berättar vi mer om när det kan vara aktuellt att upprätta en fullmakt och varför.
Innebörden av en gåva är att en person (gåvogivaren) frivilligt överför egendom till en annan person (gåvotagaren). En gåva kan ges helt utan vederlag eller mot visst bestämt vederlag. Kontakta oss så förklarar vi mer. Vi hjälper dig givetvis att upprätta ett juridiskt korrekt gåvobrev.
Lagstiftningen som rör personer med funktionsnedsättning kan upplevas komplicerad. Om du och kommunen eller Försäkringskassan har olika syn på ersättnings- och/eller bidragsnivåer är du varmt välkommen att kontakta oss för att få biträde.
Migrationsrättens betydelse har ökat explosionsartat under de senaste åren. Vi åtar oss bland annat förordnanden som offentligt biträde via Migrationsverket och rollen som ditt privata ombud om du exempelvis vill söka arbetstillstånd eller få din familj till Sverige. Kontakta oss om du önskar vårt biträde i någon fråga inom migrationsrättens område.
Har du blivit utsatt för ett brott eller har du förlorat en nära anhörig till följd av ett brott? I sådant fall har du vanligtvis rätt att få stöd av ett målsägandebiträde som bekostas av staten. Som målsägandebiträde fungerar vi som ett stöd för dig under ärendets gång. Kontakta oss så berättar vi mer.
Regler kring sambor finns i sambolagen som bland annat föreskriver vad som ska hända med gemensam egendom om sambor väljer att gå skilda vägar. Lagen är dispositiv, vilket innebär att reglerna kan avtalas bort genom ett samboavtal. Samboavtalet kompletteras många gånger med ett samäganderättsavtal och ett testamente för att skapa trygghet. Kontakta oss så berättar vi mer.
Om avsikten är att egendom ska ägas gemensamt med någon annan trots att enbart en person står som formell ägare, måste ett samäganderättsavtal upprättas. Ett samäganderättsavtal kan även reglera frågor om förvaltning av egendomen och avkastning. Kontakta oss så berättar vi mer.
Ett skuldebrev, eller revers som det också kallas, är en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftligt erkännande av en penningskuld. I ett skuldebrev kan bestämmelser om eventuell amortering och ränta skrivas in. Du är välkommen att kontakta oss om du önskar hjälp med att upprätta ett skuldebrev.
Alla bör skriva ett testamente – så enkelt är det bara! I ditt testamente har du möjlighet att bestämma hur kvarlåtenskapen efter dig ska fördelas. Detta är nödvändigt även om du vill att arvet ska fördelas enligt lag, inte minst för att göra arvet till mottagarnas enskilda egendom. Kontakta oss så hjälper vi dig att upprätta ditt testamente.
I samarbete med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) och Hanséns & Lindhs Begravningsbyrå erbjuder vi dig förvaring av ditt testamente till ett mycket konkurrenskraftigt pris. SBF erbjuder automatisk bevakning, vilket innebär att ditt testamente garanterat kommer fram vid din bortgång. Vi hjälper även till med förvaring av testamenten som inte har upprättats hos oss. Kontakta oss så berättar vi mer.
Står du eller någon närstående inför ett LVU-beslut (Lagen om vård av unga), ett LVM-beslut (Lagen om vård av missbrukare), ett LRV-beslut (Lagen om rättspsykiatrisk vård) eller ett LPT-beslut (Lagen om psykiatrisk tvångsvård)? Välkommen att kontakta oss för att få svar på dina frågor. Om behov finns biträder vi dig i Förvaltningsrätten.
Tvister gällande vårdnaden om barn, barns boende och barns umgängesrätt är i regel känsloladdade. Av den anledningen är det än viktigare att du anlitar ett engagerat ombud som kan föra din talan. Om föräldrarna inte kan komma överens är det upp till tingsrätten att avgöra frågorna, med barnets bästa i fokus. Kontakta oss om du önskar vårt biträde.
Ett äktenskapsförord kan upprättas inför eller under ett äktenskap. Om makar inte upprättar något äktenskapsförord utgör all deras egendom som huvudregel giftorättsgods, vilket innebär att den delas lika vid en bodelning. Vill ni göra all er egendom, eller en del av den, till enskild egendom är ni välkomna att kontakta oss för att upprätta ett äktenskapsförord.

Advokatbyrån Divinius

Hesslegatan 3 C
291 31 Kristianstad

Hedvig Möllers Gata 12
223 55 Lund

Skeppsgatan 19
211 11 Malmö

E-post: info@divinius.se
Telefon: 044-10 09 90
Fax: 044-10 09 33